கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான “நம்பிக்கை மலர்” வாசகர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள்.

இணையதளத்தில் வெளிவந்த “நம்பிக்கை மலர்” என்ற இதழ் கடந்த ஒரு ஆண்டு காலமாக ச